Lilly og Herbert Hansens Fond

Velkommen til Lilly og Herbert Hansens Fond

Fonden har til formål at tjene lægelige formål og interesser i videste forstand.

Med udgangspunkt i formålsbestemmelserne giver fonden blandt andet støtte til:

 • Gennemførelse af lægevidenskabelige forskningsprojekter, specielt inden for almen medicin
 • Korterevarende uddannelse på udenlandske institutioner eller universiteter, hvor opholdet skønnes at være af betydning, for udvikling og forskning i almen medicin
 • Som en anerkendelse af særlig værdifuld indsats

Historie

Lilly og Herbert Hansens fond blev stiftet i 1987 af praktiserende læge Lilly Asmin Hansen. Fondens midler tilvejebringes gennem drift af ejendommen Store Torv 6, 8000 Aarhus C. I bagbygningen har Aarhus’ ældste hospital haft til huse, stiftet i 1790 af Høeg Guldberg.

lilly-herbert-hansen-fond-9

Organisation

Bestyrelse:

 • Karen-Marie Schurizek Antonsen, formand (HR-chef)
 • Birgitte Anthonsen (speciallæge i almen medicin)
 • Flemming Adamsen (revisor)
 • Bjarne Strikert (advokat)

Administration:

Donationer:

Marianne Smidt
Orupgaardvej 6
4800 Nykøbing F.
Mail: marianne@smidt3.dk
Tlf.: 22 23 29 53

Ejendomsadministration:

Dansk administrationscenter A/S
Thyragade 4
8260 Viby J
www.dacas.dk
Mail: dacas@dacas.dk
Tlf.: 87 34 03 66

 

Fundats:

 • §3.3 Det er fondens formål igennem at tjene lægelige formål i videste forstand, fortrinsvis til gavn for praktiserende læger. Formålet er således almennyttigt.

Donationer

Donationer i 2022

Læger uden Grænser kr. 150.000

Donationer i 2021

Kan rødkløver afhjælpe blæreproblemer hos kvinder efter overgangsalderen?
Kr. 120.000,-

Fysisk aktivitet blandt danskere med kronisk obstruktiv lungesygdom.
Kr. 150.000,-

Multimorbidity, socioeconomic status, and out-of-pocket expenditures for prescription medicines in Danish general practices: a populationbased register study                           
Kr. 100.000,-

Livslangt studie af urinvejsinfektioner i 3 kohorter af danske kvinder
Kr. 150.000,-

Genetikkens rolle i immunresponset efter MRF-vaccination hos 6 måneder gamle børn.
Kr. 45.000,-

Hudsygdomme i almen praksis i Danmark – et deskriptivt studie
Kr. 100.000,-

Forebyggelse af udvikling af alvorlige psykiske lidelser hos børn og unge. Et elektronisk psykiatrisk selvrapporteringsinterview som beslutningsstøtte – redskab i almen praksis.
Kr. 75.000,-

Øget psykosocialt fokus i de forebyggende børneundersøgelser: Forældreperspektiv. Kr.
75.000,-

Håndtering af funktionelle mavesmerter hos børn i almen praksis.
Kr. 75.000,-

Uddannelse af fokuseret lungeultralyd ved brug af Virtuel Reality.
Kr. 35.000,-

Den diagnostiske proces for patienter med symptomer på lungekræft – kohortstudie vedrørende faktorer med betydning for lægesøgning og udredning.
Kr. 70.000,-

Donationer i 2020

Donation af overskudsmedicin og genanvendeligt hospitalsudstyr til lande i tredje verden.
kr. 100.000,-

Forekomsten af Multiple Sclerose og andre neurologiske sygdomme i Den Grønlandske Befolkning kr., 92.000,-Afghanistan, Khost (af 183) Fødselshjælp til gravide kvinder i Afghanistan.
kr. 200.000,-

International Study Exposure – Global Public Health.
kr. 11.175

Begyndende hjertekarsygdom hos børn og unge med svær overvægt – effekt af 1-års intensive vægttabsbehandling.
Kr. 200.000,-

Brugen af virtual reality (VR) I basal ultralydsundervisning for medicinstuderende.
Kr. 60.000,-

Kan brystkræft forebygges ved fjernelse af æggestokkene? 
Kr. 137.918,-

Simulering af nedsat lungefunktion, en del af rygestop eller forebyggelse af rygestart.
Kr. 70.000,-

Svangre omsorg i almen praksis: Har kvindens sociale støtte og netværk, vurderet på tidspunktet for første graviditetsundersøgelse betydning for det senere mor-barn forhold?
kr. 100.000,-

Individuel behandling af Type 2 diabetes i almen praksis.
Kr. 150.000,-

Bachelor i Human Biology/ Medicine.
Kr. 35.000,-

Donationer i 2019

Behandling af glukokortikoidinduceret diabetes – et randomiseret multicenter studie.
Kr. 81.970,-

Fødselsdepression – Opsporing i almen praksis af gravide med særlig risiko.
Kr. 150.000,-

Akut mobilblodprøvetagning og laboratoriediagnostik i eget hjem.
Kr. 150.000,-

Donation af overskudsmedicin og genanvendeligt hospitalsudstyr til lande i den tredje verden.
Kr. 100.000,-

Fødselshjælp til gravide kvinder i Khost, Afghanistan.
Kr. 200.000,-

Forekomsten af Multiple Sclerose og andre neurologiske sygdomme i Den Grønlandske Befolkning.
Kr. 92.000,-

International Study Exposure – Global Public Health.
Kr. 11.175,-

Begyndende hjertekarsygdom hos børn og unge med svær overvægt – effekt af 1-års intensiv vægttabsbehandling.
Kr. 200.000,-

Donationer i 2018.

Fødselsdepression – Opsporing i almen praksis af gravide med særlig risiko
kr. 150.000,-

Mind Body Syndrome Therapy for the Treatment of Chronic Pain
kr. 50.000,-

Utero Exposure to Glucocorticoids and Onset og Puberty
kr. 26.000,-

Evaluering af dit hjertes fremtid
kr. 150.000,-

Et valg for livet. Screenede borgeres oplevelse og efterlevelse af at tage forebyggende medicin for hjerte-karsygdomme
kr. 75.000,-

Bedside ultrasonography in acute patients with suspected kidney involment
kr. 60.000,-

Screening af højrisikopatienter for tavs forkammerflimren
Kr. 114.000,-

Cannabis I graviditeten – giver det anledning til dårligere kognitiv function hos barnet
kr. 50.000,-

Befolkningens opvejning af gavn og skade ved medicinsk screening
Kr. 56.100,-

Global Medical Aid. Indsamling af brugbar medicin og genanvendeligt hospitalsudstyr

til at donere til tredje verdens lande
kr. 100.000,-

Kursusophold i Krakow som led i semester om Global Public Health
kr. 5.000,-

Coordinated care plan across sectors for patients with allergy and allergic comorbidities.
kr. 150.000,-

Simulering af KOL som en del af rygestop eller forebyggelse af rygestart
Kr. 47.000,-

Donationer i 2017

Effekten af pivmecillinam sammenlignet med andre almindelige antibiotika mod urinvejsinfektioner årsagede af multiresistente E.coli bakterier i almen praksis.
Kr. 40.000,-

Identification and Description and Pregnancies in the CopLab Database
Kr. 89.000,-

Diagnostisk og prognostisk værdi af tre kvantitative kliniske test hos patienter med diskusprolaps I lænden.
Kr. 50.000,-

Overskudsmedicin og genanvendeligt hospitalsudstyr til lande i den tredje verden.
Kr. 150.000,-

Viden om diabetes i den Grønlandske befolkning 2017
54.000,-

Høje og lave værdier af vitamin D og risiko for cancer i CopD
Kr. 27.100,-

Læger Uden Grænser
Kr. 200.000,-

Ledelsesberetninger

Hent årsrapport her: Årsrapport 2022

Hent årsrapport her: Årsrapport 2021

Hent årsrapport her: Årsrapport 2020

Hent årsrapport her: Årsrapport 2019

Hent årsrapport her: Årsrapport 2018

Hent årsrapport her: Årsrapport 2017

 

Søg om støtte

Hvad støtter fonden?

Dette støtter fonden:

Fondens donationer gives blandt andet i henhold til følgende retningslinier:

 • Donationer kan gives med henblik på kortere varende uddannelse på udenlandske institutioner eller universiteter, hvor opholdet skønnes at være af betydning for udvikling og/eller forskning i almen medicin.
 • Donationer kan gives til støtte af udvikling og/eller forskningsprojekter i almen praksis.
 • Donationer kan gives som anerkendelse af en særlig værdifuld lægelig indsats.

Dette støtter fonden ikke:

 • Der gives ikke støtte til deltagelse i kongresser.
 • Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.
 • Der gives ikke støtte til oversættelse, til trykning eller særtryk.

Hent ansøgningsskema

Hent afrapporteringsskema

Hent fondens vedtægter

Spørgsmål og svar

Svar på hyppigste spørgsmål

Spørgsmål og svar

Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet?
 • Der kan kun søges støtte til et formål per skema.
 • Anvendes bilag til ansøgningsskemaet, gerne en projektbeskrivelse, må denne maksimalt være på 4 A4-sider og CV maksimalt på en side.
 • På publikationslisten ønskes kun accepterede publikationer.
 • Eventuelle særtryk ønskes kun i et eksemplar.
 • Ansøgningsmateriale returneres ikke.
 • Ansøgningen skal indeholde en nøje redegørelse for planlægningen af arbejdet, nøje budget for donationens anvendelse, ansøgerens stilling, uddannelse og tidligere videnskabelig produktion.
 • Det skal oplyses, om der er ansøgt eller opnået tilskud fra anden side.
Hvor meget kan jeg søge?
Projektstøtte vil maksimalt være DDK 200.000,00
Hvordan er ansøgningsforløbet?
 • Der kan ansøges to gange årligt efter annoncering i Dagens Medicin i marts og august
 • Ansøgningen sendes digitalt, og en kvitteringsmail sendes når fonden har modtaget ansøgningen.
 • Ansøgningen bliver givet et nummer, som kan anvendes ved henvendelse til fonden.
 • Fonden kan kontaktes på emagger@gmail.com
 • Fonden kan bruge 3-4 måneder på at behandle ansøgningen.
 • Når ansøgningen er færdigbehandlet, sender fonden besked via e-mail.
Hvordan udbetales bevillingen?
Beløbet udbetales som et engangsbeløb i ansøgnings året
Hvordan skal jeg afrapportere
 • Projekter, der modtager donationer fra Lilly Og Herbert Hansens Fond, skal foretage en halvårlig rapportering til fondsadministrationen.
 • En afrapportering indeholder en statusrapport for projektet.
 • Er donationen givet til studieophold anvendes afrapporteringsskema.
Hvad med skat?
 • Fonden indberetter alle bevillinger til SKAT som skatte pligtig indkomst. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen er anført korrekt CPR eller CVR nummer på den der skal modtage donationen.
 • Ved bevilling vil fonden indberette beløbet til skat i samme år, som bevillingen gives.